advokatska kancelarija dobrosavljev
advokatska kancelarija dobrosavljev
advokatska kancelarija dobrosavljev
REPUBLIKA SRBIJA
ZVANIČNA NOVA ADVOKATSKA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE
ZA 2013, 2014 I 2015 GODINU
Stupila na snagu 01.01.2013
Službeni glasnik Republike Srbije, broj 121/2012 od 24.12.2012
 
 
Krivični postupak
Criminal Proceedings
 
Tarifni broj 1
  
Zaprećena kazna
Possible Prison Sentence
Odbrana i pristup
Defense and Access
Sastav podneska
Written Action
Dinar
RSD
 
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca - sa 1 započetim satom pripada i za Saslušanje u policiji Prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred OUP
Zastupanje oštećenog Odložen pretres Razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru
Poverljiv razgovor sa osumnjičenim Prijem rešenja o zadržavanju - sa 1 započetim satom

ŽALBA okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi

Ponavljanje postupka Zaštita zakonitosti

Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice Prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka
Ostali podnesci
 
do 3 godine
Up to 3 years
18.000,00
9.750,00
33.000,00
16.500,00
8.250,00
 
od 3 do 5 godina
From 3 to 5 years
24.000,00
12.750,00
45.000,00
22.500,00
11.250,00
 
od 5 do 10 godina
From 5 to 10 years
31.500,00
16.500,00
60.000,00
30.000,00
15.000,00
 
od 10 do 15 godina
From 10 to 15 years
46.500,00
24.000,00
90.000,00
45.000,00
22.500,00

 

Preko 15 godina
Over 15 years
61.500,00
31.500,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00
 
 
Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi)
Procedures without enhanced value of dispute
 
Tarifni broj 14  
 
 Vrsta spora
Type of dispute
Sastav podneska
Written Action
Zastupanje i pristup
Representation and Access
 
Dinar
RSD
 
 
PODNESAK
ŽALBA
ROČIŠTE
ODLOŽENO
 
Smetanje poseda, Razvod, Neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji pred sudom časti, porodični (vanparnica), upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i porodični i ostali), upis u APR
16.500,00
33.000,00
18.000,00
9.750,00
 
Postupci pred državnim organima ostali
19.500,00
39.000,00
21.000,00
11.250,00
 
Službenosti, stambeni odnosi, prekršaji pred policijom, ostali sporovi OS
22.500,00
45.000,00
24.000,00
12.750,00
 
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS
25.500,00
54.000,00
27.000,00
14.250,00
 
 
Zakonsko izdržavanje
 
6.000,00
12.000,00
7.500,00
4.500,00
 
 
Vršenje roditeljskog prava
11.250,00
22.500,00
12.750,00
7.125,00

 

Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa (neprocenjivo), ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS
30.000,00
60.000,00
31.500,00
16.500,00

 

Ostali sporovi pred Upravnim sudom
36.000,00
72.000,00
37.500,00
19.500,00
 
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)
45.000,00
90.000,00
46.500,00
24.000,00
 
 
Postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti)
Proceedings where there is certain value of the dispute
 
Tarifni broj 13
  
 
Vrednost u dinarima
Value in dinars RSD
 
Sastav podneska
Written Action
Zastupanje i pristup
Representation and Access
 
Dinar
RSD
 
 
PODNESAK
ŽALBA
ROČIŠTE
ODLOŽENO
1/2 PODNESKA
+  1.500,00 din
 
-
450.000,00
6.000,00
12.000,00
7.500,00
4.500,00
 
450.000,01
750.000,00
9.000,00
18.000,00
10.500,00
6.000,00
 
750.000,01
1.500.000,00
11.250,00
22.500,00
12.750,00
7.125,00
 
1.500.000,01
3.000.000,00
16.500,00
33.000,00
18.000,00
9.750,00
 
3.000.000,01
6.000.000,00
22.500,00
45.000,00
24.000,00
12.750,00
 
6.000.000,01
12.000.000,00
30.000,00
60.000,00
31.500,00
16.500,00
 
12.000.000,01
24.000.000,00
37.500,00
78.000,00
39.000,00
20.250,00
 
24.000.000,01
48.000.000,00
45.000,00
90.000,00
46.500,00
24.000,00

 

od 48.000.000,01
do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od
45.000,00 din se uvećava za
po 30,00 din
45.000,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
45.000,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din

 

od 120.000.000,01
do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 dinara nagrada od
52.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
52.200,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
52.200,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din

 

preko 300.000.000,01 na započetih
4.500.000,00 dinara nagrada od
58.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
58.200,00
+ po 30,00 din
maksimalno
do 88.200,00
Podnesak
+ 100 %
58.200,00
+ po 30 din
maksimalno
do 88.200,00
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din
 
 
POSEBNA PRAVILA TARIFIRANJA ADVOKATSKIH USLUGA
SPECIAL TARIFF RULES FOR LAWYER SERVICE
 
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI  - VRSTE UGOVORA I IZNOS NAGRADE U DIN.
UGOVOR ORTAČKI, GENERALNI (OPŠTI), STATUT, OSNIVAČKI AKTI

30.000,00

KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI, PREDUGOVORI, POJEDINAČNI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE

22.500,00

ZAVEŠTANJE (NEPROCENJIVO), OSTALI NEPROCENJIVI UGOVORI, POJEDINAČNI AKTI PRAVNIH LICA

19.500,00

PUNOMOĆ

13.500,00

OSTALE IZJAVE

11.250,00

UGOVOR O POSLUZI

16.500,00

UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU,  OPŠTI AKTI PRAVNIH LICA

25.500,00

OPŠTI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE

37.500,00

 
ADVOKATSKI PRAVNI SAVETI
ATTORNEY LAWYER LEGAL ADVICE
USMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 50%  
SPOKEN ATTORNEY LEGAL ADVICE 50%
PISMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 100%
WRITTEN ATTORNEY LEGAL ADVICE 100%
OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
  FROM REGULAR TARIFF NUMBER
UGOVORI  I OPŠTI AKTI  1,5 %  OD VREDNOSTI PREDMETA UGOVORA ILI PRIMENA TARIFNOG BROJA 13
ADVOKATSKE OPOMENE PRED UTUŽENJE I DRUGE 50% OD TARIFNOG BROJA

PREGLED I RAZMATRANJE SPISA - DOKUMENTACIJE OD STRANE ADVOKATA 50% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA

PREGLED ZEMLJIŠNIH I DRUGIH KNJIGA, SUDSKI IZVODI, PREPISI,
KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, DRUGI RAZNOVRSNI IZVODI POTVRDE ITD.
20% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
ZAPOČETI SAT - KONSULTATIVNI SASTANAK - KONFERENCIJE 1.500,00 DINARA
DOPISI 3.000,00 DINARA
ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA OD STRANE JEDNOG ADVOKATA
ZA SVAKU NOVU STRANKU DODATNIH +50%
ADVOKAT I KLIJENT MOGU ZAKLJUČITI SPORAZUM O BESPLATNOM ZASTUPANJU ODNOSNO SPORAZUM KOJIM SE KLIJENT OBAVEZUJE DA ADVOKATU ISPLATI DO 30% OD UKUPNOG
IZNOSA NAPLAĆENOG U SPORNOM PREDMETU ODNOSNO IZNOSA KOJI KLIJENTU
BUDE ISPLAĆEN OD SUPROTNE STRANE ITD.
REPUBLIKA SRBIJA
ZVANIČNA NOVA ADVOKATSKA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE
Stupila na snagu 2015 godine.
 

 

Vlasnistvo advokatske kancelarije Dobrosavljev, 2015. Sva prava zadrzana :: izrada i dizajn BlackSnow8